در گزارش گل بخر مطرح شد؛

سیاست گذاری ها در صنعت دخانیات ضد تولید است

سیاست گذاری ها در صنعت دخانیات ضد تولید است مدیر بازاریابی شرکت دخانیات ایران اظهار داشت: از سال 91 به بعد با سیاست گذاری غلط، بازار دخانیات کشور در اختیار شرکتهای خارجی قرار گرفت و سهم قاچاق سال به سال پررنگ تر شد.احمد بارفروش در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اعلان اینکه بخش مهمی از رهاشدگی صنعت دخانیات مربوط به عملکرد مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور (زیرمجموعه وزارت صمت) است، گفت: قبل از ۸۰ سال، شرکت دخانیات به صورت انحصاری مدیریت این صنعت را بر عهده داشت؛ در اوایل دهه ۹۰ با تفکیک وظایف حاکمیتی از وظایف تصدی گری، وظایف حاکمیتی به مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات سپرده شد اما چون این مرکز تجربه لجستیک لازم را نداشت، این اقدام سبب عقب ماندگی صنعت دخانیات کشور شد.
در اوایل دهه ۹۰ وظایف حاکمیتی صنعت دخانیات از شرکت دخانیات منفک و به مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور سپرده شد اما چون این مرکز تجربه لجستیک لازم را نداشت، این اقدام سبب عقب ماندگی صنعت دخانیات کشور شد
مدیر بازاریابی، تحقیقات بازار و صیانت از محصول شرکت دخانیات ایران اضافه کرد: ارزش بازار دخانیات ایران ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ سهم شرکت دخانیات ایران در بازار ایران از زمانی که وظایف تصدی گری و حاکمیتی از هم جدا شد و بازار کشور به صورت غیرکارشناسی در اختیار شرکتهای خارجی قرار گرفت، به حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد کاهش یافته است و درعین حال سهم قاچاق در بازار نیز افزایش یافته است.
وی اشاره کرد: شاید مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات تعمدی نداشته باشد اما وقتی نگاه، نگاه کارشناسی و تخصصی نباشد ممکنست تصمیماتی اتخاذ شود که ضد تولید باشد. وقتی شرکتی با ۸۰ سال سابقه کار وجود دارد، مرکزی تشکیل دادند که هیچ آشنایی و شناختی از بازار دخانیات و هیچ تجربه ای در سیاست گذاری صنعت دخانیات نداشت. نتیجه این شد که با تصمیمات غلط، صنعت دخانیات کشور را تضعیف کردند.
بارفروش اضافه کرد: با این مرکز و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جلسات و مکاتبات گوناگون داشتیم تا از تجربه ما برای مبارزه با قاچاق بهره ببرند. ستاد مبارزه با قاچاق استقبال کرد اما مرکز موانعی به وجود آورده و معتقد می باشد شرکت دخانیات نمی تواند نقشی ایفا کند و وظیفه شرکت فقط تولید است.
حجم قاچاق از لحاظ قیمتی همپوشانی با تولیدات شرکت دخانیات ایران دارد
وی افزود: وقتی می گوئیم بی تجربگی در سیاست گذاری های این صنعت حاکم است از این بابت است که صنعت دخانیات بسیار صنعت حساسی است و هم از لحاظ بهداشتی و هم از لحاظ منابع درآمدی دولت؛ بدین سبب باید با حساب و کتاب در آن کار کرد و به صورت کامل کنترل شده بازار را در اختیار دیگران قرار داد. تولیدات شرکت دخانیات ایران در سطح قیمتی متوسط، بازار دخانیات کشور را در اختیار داشت؛ اما با سیاست گذاری غلط، بازار را بدون کنترل در اختیار بازیگران خارجی قرار دادند و با توجه به این که این شرکتها تعهدات اجتماعی و اشتغالی ندارند، چابک تر هستند و شرکت های کوچک تر را خریدند و توانستند در سطح قیمتی تولیدات شرکت دخانیات تولید انجام داده و سهم ما را در بازار بگیرند.
شرکت دخانیات ایران از زمانی که وظایف حاکمیتی داشت موظف بود کشاورزان توتون کار و تنباکوکار را از مرحله کاشت تا برداشت مورد حمایت قرار دهد؛ هنوز هم این وظیفه را برعهده دارد اما شرکتهای خارجی هیچ تعهدی دراین زمینه ندارند و خرمن های آماده توتون را از خارج وارد می کنند
بارفروش اظهار داشت: شرکت دخانیات ایران از زمانی که وظایف حاکمیتی داشت موظف بود کشاورزان توتون کار و تنباکوکار را از مرحله کاشت تا برداشت مورد حمایت قرار دهد؛ ما بخش زیادی از توتون های این کشاورزان را می خریدیم؛ حتی بعداً که وظایف حاکمیتی از شرکت دخانیات گرفته و به مرکز دخانیات وزارت صمت واگذار شد، اما وظیفه پشتیبانی از کشاورزان از ما سلب نشد و در صورتیکه وظایف این حوزه، هزینه های زیادی برای اما دارد، ما همچنان مکلف به انجام این اقدامات هستیم اما شرکت های خارجی هیچ نوع تعهدی دراین زمینه ندارند و خرمن های آماده توتون را از خارج کشور وارد ایران کرده و در تولید سیگار، از آنها استفاده می نمایند.
قاچاق ۲۰ میلیارد نخ کاملاً سازماندهی شده است
مدیر بازاریابی، تحقیقات بازار و صیانت از محصول شرکت دخانیات ایران با اعلان اینکه حجم قاچاق از لحاظ قیمتی همپوشانی با تولیدات شرکت دخانیات ایران دارد، اشاره کرد: پارینه مجموع فعالان بازار دخانیات ایران ۵۵ میلیارد نخ تولید رسمی داشتند اما روی میزان مصرف اختلاف وجود دارد. مرکز نظارت بعنوان متولی مبارزه با قاچاق می گوید ۶۵ میلیارد نخ برآورد مصرف کشور است؛ اما وزارت بهداشت می گوید میزان مصرف دخانیات در ایران ۵۵ میلیارد نخ است و شما عمداً میزان مصرف را بالا در نظر می گیرید تا مجوزی برای افزایش تولید داشته باشید؛ بدین سبب با در نظر گرفتن تولید ۵۵ میلیارد نخ، ۱۰ میلیارد نخ مصرف کشور بوسیله قاچاق تامین می شود؛ اما
شرکت دخانیات و شرکت های حرفه ای بر اساس نیاز بازار، مبادی ورودی، استانداردهای سازمان جهانی بهداشت و تجارب خود می گویند که مصرف کشور ۷۵ میلیارد نخ است که باتوجه به تولید ۵۵ میلیارد نخ در داخل کشور، ۲۰ میلیارد نخ بوسیله قاچاق تامین می شود
وی اضافه کرد: انجام ۲۰ میلیارد نخ قاچاق سیگار به داخل کشور، حجم بسیار قابل توجهی است و بنطر می رسد با یک اقدام کاملاً سازماندهی شده انجام می شود و شرکت های خارجی پشت قسمتی از این قاچاق هستند.
سیاست گذاری غلط با صنعت دخانیات کشور چه کرد؟
بارفروش در مورد وضعیت قرارداد با خارجی ها نیز اظهار داشت: در دهه ۸۰ که شرکت دخانیات وظایف حاکمیتی برعهده داشت، قرارداد با شرکتهای خارجی به شکلی بود که در عرض چند سال منجر به توسعه صنعت داخلی شد اما از سال ۹۱ به بعد با سلب وظایف حاکمیتی، سیاست گذاری های غلط در صنعت باب و قرارداد با شرکتهای خارجی به شکلی شد که صنعت داخلی به شدت تضعیف شد.
وی در توضیح داد: در دهه ۸۰ در بازار دخانیات کشور ۳۰ درصد سهم بازار در اختیار ما بود و ۷۰ درصد در اختیار سیگارهای قاچاق بود. ما بررسی کردیم و دیدیم سهم دو شرکت خارجی در سیگارهای قاچاق شده به کشور بالاست؛ بدین جهت بعنوان نماینده حاکمیت با این دو شرکت قرارداد بستیم و به آنها اعلام کردیم که با شروطی می توانند در ایران فعالیت کنند. شروطی که گذاشته بودیم منجر به توسعه صنعت دخانیات کشور شد.
وی اضافه کرد: همچون شروطی که برای این دو شرکت در نظر گرفتیم این بود که پس از ۵ تا ۱۰ سال باید دستگاه های این شرکتها به شرکت دخانیات ایران منتقل شود تا انتقال تکنولوژی انجام شود؛ همین طور وظیفه پیدا کردند که در پروسه کاشت و داشت و برداشت توتون به کشاورزان ایرانی آموزش بدهند؛ همین طور مکلف شدند در خرمن خود از خرمن داخلی استفاده کنند، ؛ به بدنه فنی شرکت دخانیات آموزش بدهند و برندهای بین المللی شأن را در ایران تولید کنند تا صنعت دخانیات ایران نیز همپای آنها توسعه یابد.
انجام ۲۰ میلیارد نخ قاچاق سیگار به داخل کشور، حجم بسیار قابل توجهی است و بنطر می رسد با یک اقدام کاملاً سازماندهی شده انجام می شود و شرکت های خارجی پشت قسمتی از این قاچاق هستند
مدیر بازاریابی، تحقیقات بازار و صیانت از محصول شرکت دخانیات ایران افزود: تا سال ۹۱ که شرکت دخانیات وظایف حاکمیتی برعهده داشت، این دو شرکت خارجی در استان مازندران در کشت توتون ویرجینا به ما کمک کردند، ۱۳ خط تولید به شرکت دخانیات منتقل کردند، مهندسان ما دوره های آموزشی دیدند و این شرکتها سیگارهای بین المللی را در ایران تولید می کردند.
وی اضافه کرد: اما از سال ۹۱ به بعد که وظایف حاکمیتی به مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات در وزارت صمت منتقل شد، این شرکتها شروط قرارداد را پشت گوش انداختند. ما مخالف حضور این شرکتها نیستیم چونکه وقتی ما نمی توانیم به صورت صد در صدی نیاز بازار را تامین نماییم، عدم حضور شرکت های خارجی غیرمنطقی است اما باید برمبنای یک انضباطی فعالیت کنند. با توجه به این که شرکت دخانیات مسئولیت های اجتماعی و اشتغالی دارد باید سهمش در بازار محفوظ بماند. اما این دو شرکت خارجی که هیچ وظیفه ای در حوزه پشتیبانی از کشاورزان ایرانی و اشتغال زایی ندارند، به تدریج شرکتهای کوچک تر را خریدند و حالا به اندازه شرکت دخانیات تولید دارند و در سطح قیمتی تولیدات ما، تولید می کنند.
در دهه ۸۰ که شرکت دخانیات وظایف حاکمیتی برعهده داشت، قرارداد با شرکتهای خارجی به شکلی بود که در عرض چند سال منجر به توسعه صنعت داخلی شد اما از سال ۹۱ به بعد با سلب وظایف حاکمیتی، سیاست گذاری های غلط در صنعت باب و قرارداد با شرکتهای خارجی به شکلی شد که صنعت داخلی به شدت تضعیف شد وزارت صمت به صنعت ۸۰ ساله دخانیات کشور بی توجه است
مدیر بازاریابی، تحقیقات بازار و صیانت از محصول شرکت دخانیات ایران افزود: وزارت صمت می تواند قسمتی از وظایف حاکمیتی را به شرکت دخانیات ایران منتقل کند. شرکت دخانیات در دهه ۸۰ با اتخاذ سیاست مناسب توانست قاچاق را از ۷۰ درصد به ۱۵ درصد تقلیل دهد. بارها نامه نگاری کردیم با وزارت صمت که این همه زیرساخت که دولت برای شرکت دخانیات به وجود آورده است را مورد استفاده قرار دهید تا هم درآمد دولت افزایش یابد و تولیدات داخلی بیشتر شود هم صنعت داخلی تقویت گردد چونکه قاچاق به سبب ارزان بودن، جای تولید داخلی را گرفته است.
وی اضافه کرد: شرکت دخانیات ۴۸۰۰ نفر کارگر مستقیم و ۵ هزار نفر کشاورز تحت پوشش دارد؛ اگر تولید تقویت شود هم بحث اشتغال این افراد تامین می شود و هم تامین نقدینگی برای کمک به بازنشستگان بهتر می شود. اگر به نیازمندی های شرکت دخانیات توجه گردد از سهامدار تا کشاورز و کارگر را مورد حمایت قرار می دهد.
بارفروش اظهار داشت: برنامه تولید ما برای امسال ۱۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون نخ بود اما کرونا سبب شد تولید تحت تأثیر قرار بگیرد و برنامه تدوین شده ما به ثمر ننشیند؛ البته طی ۹ ماه امسال توانستیم به اندازه مجموع تولید پارینه یعنی ۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون نخ سیگار تولید نماییم.

1399/10/19
22:42:46
0.0 /5
1117
تگهای خبر: باد , بهداشت , بو , تكنولوژی
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۳

گل بخر

سفارش گل و گیاه

golbekhar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت گل بخر محفوظ است